Podstawowe informacje

Decyzję o nadaniu cechy identyfikacyjnej wydaje organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela.

Kogo dotyczy

Właściciela pojazdu

Wymagane dokumenty

Do wniosku o nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu należy dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające, że pojazd, któremu ma być nadana cecha identyfikacyjna, spełnia jeden z wymogów określonych w art. 66a ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj.:
 • oświadczenie, że pojazd jest pojazdem zbudowanym przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej w przypadku pojazdu, którego markę określa się jako „SAM”,
 • dowód własności ramy lub podwozia w przypadku pojazdu, w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji fabrycznej,
 • dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • opinię rzeczoznawcy samochodowego (wpisanego na listę przez ministra właściwego do spraw transportu), w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo naprawy,
 • opinię rzeczoznawcy samochodowego (wpisanego na listę przez ministra właściwego do spraw transportu), w przypadku pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona;
 1. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany;
 2. kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 3. dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu);
 4. aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 5. dowód osobisty –w przypadku osób fizycznych;
 6. dowód zapłaty opłaty skarbowej (wydanie decyzji);
 7. w przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Czas realizacji

Decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za wydanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej pojazdu. Kwota: 10 zł.
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo. Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem numer: 27 1020 1332 0000 110 200 37 55 35 oraz kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana.

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wydział Komunikacji i Dróg

ul. Ludowa 15A

18-200 Wysokie Mazowieckie

Kontakt telefoniczny z Urzędem

tel.: 86 477 02 00, 86 275 24 17, wew. 36, 52

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 236, poz. 1401) 
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie