Podstawowe informacje

Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu wydaje organ, w którym pojazd jest zarejestrowany.

Kogo dotyczy

Właściciela pojazdu

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek;
  2. Oświadczenie właściciela o utracie dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu;
  3. Jeżeli o wydanie zaświadczenia występuje nabywca dodatkowo powinien przedłożyć dowód własności na pojazd;
  4. Dowód zapłaty opłaty skarbowej (za wydanie zaświadczenia);
  5. W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo;
  6. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Czas realizacji

Zaświadczenie zostanie wydane w ciągu 7 dni 

Opłaty

  1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za wydanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej pojazdu. Kwota: 10 zł
  2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo. Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)

Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem numer: 27 1020 1332 0000 110 200 37 55 35, oraz kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wydział Komunikacji i Dróg

ul. Ludowa 15A

18-200 Wysokie Mazowieckie

Kontakt telefoniczny z Urzędem

tel.: 86 477 02 00, 86 275 24 17, wew. 36, 52


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie