Kierownik wydziału – mgr inż. Dorota Wyszyńska-Żebrowska

pokój nr 32, tel. (86) 477 02 00 wew. 43,  (86) 275 24 17 w. 43,  fax (86) 275 31 53

Do podstawowych zadań wydziału rolnictwa, budownictwa i ochrony środowiska należy realizacja spraw w zakresie:

 1. Zatwierdzania projektów budowlanych.
 2. Wydawania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych.
 3. Przyjmowania zgłoszeń zamiaru wykonania obiektów i robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
 4. Przyjmowania zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.
 5. Prowadzenia rejestru wydanych pozwoleń i zgłoszeń.
 6. Wydawania zaświadczeń z zakresu zagadnień związanych z projektowaniem, realizacją i utrzymaniem obiektów budowlanych.
 7. Emisji zanieczyszczeń do środowiska,
 8. Usuwania i transportu odpadów,
 9. Zmiany użytkowania użytków leśnych,
 10. Gospodarki leśnej w lasach prywatnych,
 11. Nadzoru nad działalnością spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego,
 12. Ochrony gruntów rolnych,
 13. Wydawania koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin,
 14. Zatwierdzania dokumentacji geologicznej,
 15. Prawa wodnego, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki odpadami.
 16. Ustawy prawo zamówień publicznych.

Numer rachunku do wpłat

– Karty wędkarskie, udostępnienie informacji o środowisku:

90 8774 0000 0016 1655 2000 0010

– opłaty skarbowe na rzecz Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie (opłaty skarbowe, opłaty za udzielenie pełnomocnictwa):

27 1020 1332 0000 1102 0037 5535

Wzory dokumentów:

Część wniosków można złożyć również drogą elektroniczną
korzystając z oficjalnej rządowej strony do składania wniosków w procesie budowlanym E-Budownictwo pod adresem Głównego urzędu Nadzoru Budowalnego: 
https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ 
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie