Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców prowadzona przez powiatowe urzędy pracy odbywa się w oparciu o trzy formy: oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, zezwolenie na pracę sezonową oraz zawiadomienie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy.

W okresie 5 miesięcy bieżącego roku wpłynęło do urzędu 39 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom.  W stosunku do roku ubiegłego liczba zarejestrowanych oświadczeń była niższa o 42,6% (rok 2022 – 68). Znaczny spadek składanych oświadczeń związany jest z sytuacją za naszą wschodnią granicą.

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi
Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii i Ukrainy
zarejestrowane w latach 2022 – 2023

Cudzoziemcy zatrudniani na podstawie zarejestrowanego w PUP oświadczenia pracodawcy pochodzili z Białorusi (25 osób – 64,1%), Ukrainy (13 osób – 33,3%) oraz Mołdawii (1 osoba – 2,6%).  Jako formę zatrudnienia wskazywano głównie umowę o pracę – 66,7% osób,  umowa zlecenia dotyczyła 33,3% deklaracji zatrudnienia.

Ostatecznie pracodawcy poinformowali o podjęciu pracy przez  16 cudzoziemców (rok 2022 – 30).

W grupie zgłaszanych cudzoziemców przeważali mężczyźni (24 osoby – 61,5%).

Zatrudnienie cudzoziemców planowano w następujących grupach zawodowych: operatorzy
i monterzy maszyn i urządzeń
(56,4%), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (17,9%), pracownicy usług i sprzedawcy (12,8%), specjaliści (5,1%), pracownicy przy pracach prostych, technicy i inny średni personel oraz pracownicy biurowi  (po 2,6%).

W 2023 roku do dnia 31.05.2023 r do Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem wpłynął 1 wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Wniosek złożył pracodawca z gminy Kulesze Kościelne, który zamierza zatrudnić cudzoziemca na umowę o pracę na czas określony, na stanowisku dojarza.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła nową formę legalizacji pracy cudzoziemców. W Polsce może pracować obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku, przebywa legalnie i deklaruje zamiar pozostania w Polsce. Takiej osobie przysługuje prawo do  legalnego zatrudnienia na podstawie zgłoszenia tego faktu przez pracodawcę w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy. Zgłoszenia dokonuje się w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl.

W okresie od stycznia do maja wpłynęły 143 powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy przez uchodźców z Ukrainy.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie