Podstawowe informacje

Właściciel pojazdu zarejestrowanego obowiązany jest zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Kogo dotyczy

Właściciela zarejestrowanego pojazdu.


Wymagane dokumenty

 1. Zawiadomienie,
 2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 3. Dowód rejestracyjny,
 4. Aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 5. Dowód osobisty – w przypadku osób fizycznych,
 6. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu dodatkowo należy dostarczyć:
 • dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów;
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, w przypadku zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1).
  Uwaga: W okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. do zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającej z wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu, nie dołącza się dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy.
 1. W przypadku wymiany podwozia lub ramy dodatkowo należy dostarczyć:
 • dowód własności podwozia lub ramy;
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 • dowód rejestracyjny lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP.
 1. W przypadku zmiany innych danych pojazdu zamieszczonych w dowozie rejestracyjnym zaistniałej w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, dodatkowo należy dostarczyć zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów,
 2. W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo,
 3. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,
 4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz opłaty ewidencyjnej za wydanie dowodu rejestracyjnego.

Uwaga !

W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący na wniosek właściciela dokonuje rejestracji pojazdu. Wymagane dokumenty i opłaty ujęte są w opisie usługi „Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP”.

Czas realizacji

 1. Niezwłocznie po złożeniu przez właściciela zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wraz z wymaganymi dokumentami organ rejestrujący dokonuje w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym stosownej adnotacji i zwraca właścicielowi dowód rejestracyjny do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego.
 2. Nowy dowód rejestracyjny można odebrać przed upływem 30 dni.

Opłaty

Tytuł płatności: Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu nr VIN: ……
Kwota: 54,50 zł (wliczona opłata ewidencyjna 0,50zł)Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 90 8774 0000 0016 1655 2000 0010,

 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowegona konto Urzędu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem: 27 1020 1332 0000 110 200 37 55 35,

 1. Dokonanie płatności jest możliwe kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana.

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wydział Komunikacji i Dróg

ul. Ludowa 15A

18-200 Wysokie Mazowieckie

Kontakt telefoniczny z Urzędem

tel.: 86 477 02 00, 86 275 24 17, wew. 36, 52

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania dowodu rejestracyjnego po zawiadomieniu o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany w dowodzie rejestracyjnym przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.).
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie