Podstawowe informacje

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta (Prezydent Miasta w przypadku miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana.

Kogo dotyczy

Właściciela nowego pojazdu

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku,
 2. dowód własności pojazdu (faktura VAT lub rachunek, umowa sprzedaży, umowa zamiany itp.),
 3. dowód osobisty (do wglądu),
 4. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
 5. karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 6. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub braku obowiązku zapłaty akcyzy. W przypadku nabycia pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument ten może być zastąpiony oświadczeniem salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu – dotyczy samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kat. homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kat. homologacyjna L6e)
 7. w przypadku pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2016 r. – oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo fakturę zawierającą takie oświadczenie lub dowód wpłaty, o którym mowa była w uchylonym z dniem 1 stycznia  2016 r. w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 8. W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo
 9. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej
 10. Dowody wniesienia stosownych opłat.

Czas realizacji

 • Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami, organ rejestrujący dokonuje niezwłocznie czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na okres 30 dni, wydając pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne.
 • W tym okresie organ zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny w PWPW w Warszawie.
 • W ciągu 30 dni (z możliwością jednorazowego przedłużenia o 14 dni) organ rejestruje pojazd oraz wydaje dowód rejestracyjny

Opłaty

 1. Kwoty poszczególnych opłat:
 • za wydanie dowodu rejestracyjnego: 54,00 zł,
 • opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego: 0,50 zł,
 • za wydanie pozwolenia czasowego z urzędu: 13,50 zł,
 • opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego: 0,50 zł,
 • za wydanie nalepek legalizacyjnych: 12,50 zł,
 • za wydanie nalepki kontrolnej: 18,50 zł,
 • opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej: 0,50 zł,
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na samochód: 80,00 zł,
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na przyczepę: 40,00 zł,
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na motocykl: 40,00 zł,
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych ciągnik rolniczy: 40,00 zł,
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych motorower: 30,00 zł,
 • za wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych: 1 000,00 zł,
 • opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych: 0,50 zł.

Tytuł płatności: Rejestracja pojazdu nr VIN: ……

 1. Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 90 8774 0000 0016 1655 2000 0010,
 2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowegona konto Urzędu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem: 27 1020 1332 0000 110 200 37 55 35,
 3. Dokonanie płatności jest możliwe kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana.

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wydział Komunikacji i Dróg

ul. Ludowa 15A

18-200 Wysokie Mazowieckie

Kontakt telefoniczny z Urzędem

tel.: 86 477 02 00, 86 275 24 17, wew. 36, 52

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Podstawa prawna

1)       Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450),

2)       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),

3)       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),

4)       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.).

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie