Podstawowe informacje

 1. Samochód ciężarowy i przyczepa o masie całkowitej od 3,5 ton, ciągnik samochodowy, samochód specjalny, autobus może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
  Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
 2. Wycofaniu czasowemu, podlegają zarejestrowane:

a)     samochody ciężarowe i przyczepy o masie całkowitej od 3,5 ton;

b)    ciągniki samochodowe;

c)     pojazdy specjalne;

d)    autobusy;

e)     samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji

 • w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • w przypadku wystąpienia szkody istotnej
 1. Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu (Prezydent Miasta w miastach na prawach powiatu).

Kogo dotyczy

Właściciela pojazdu lub podmiotu, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.


Wymagane dokumenty

 1. Do wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu należy dołączyć:
 • dowód rejestracyjny;
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 • tablice rejestracyjne;
 • w przypadku samochodu osobowego oświadczenie właściciela pojazdu, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6 –ustawy Prawo o ruchu drogowym, lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
 • dowód osobisty – w przypadku osób fizycznych;
 • w przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej;
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłaty składki za to ubezpieczenie – do wglądu;
 • dowód uiszczenia opłaty za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 1. Do wniosku o przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu należy dołączyć:
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 • decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
 • dowód uiszczenia opłaty za przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Czas realizacji

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za czasowe wycofanie pojazdu nr VIN: …
  1. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu samochodu ciężarowego i przyczepy o masie całkowitej od 3,5 ton, ciągnika samochodowego, samochodu specjalnego, autobusu, z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80,00 zł.
   W przypadku wycofania ww. pojazdów z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
 • 4 zł – od 3 do 12 miesiąca;
 • 2 zł – od 13 do 24 miesiąca;
 • 0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca
 1. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu samochodu osobowego z ruchu na okres 3 miesięcy wynosi 80,00 zł. W przypadku wycofania samochodu osobowego z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
 • 4 zł – od 4 do 12 miesiąca;

Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 90 8774 0000 0016 1655 2000 0010,

 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowegona konto Urzędu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem: 27 1020 1332 0000 110 200 37 55 35.
 2. Dokonanie płatności jest możliwe kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana.

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wydział Komunikacji i Dróg

ul. Ludowa 15A

18-200 Wysokie Mazowieckie

Kontakt telefoniczny z Urzędem

tel.: 86 477 02 00, 86 275 24 17, wew. 36, 52


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie