Podstawowe informacje

 1. Wtórnik dowodu rejestracyjnego wydawany jest z powodu utraty lub zniszczenia dotychczasowego dowodu rejestracyjnego.
 2. Wtórnik dowodu rejestracyjnego wydaje na wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący, w którym pojazd jest zarejestrowany.
 3. Na okres do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, nie dłuższy niż 30 dni, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje pozwolenie czasowe.
 4. Wydanie wtórnika karty pojazdu, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych dokonuje na wniosek właściciela pojazdu organ, w którym pojazd jest zarejestrowany.

Kogo dotyczy

Właściciela zarejestrowanego pojazdu

WTÓRNIK DOWODU REJESTRACYJNEGO

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Oświadczenie właściciela pojazdu – w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego.
 3. Dotychczasowy dowód rejestracyjny – w przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność.
 4. Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu -w przypadku braku informacji o terminie następnego badania technicznego w centralnej ewidencji pojazdów.
 5. Dowód osobisty – do wglądu.
 6. W przypadku firm dodatkowo KRS.
 7. W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli
 8. W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (w wysokości 17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej
 9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego oraz opłaty ewidencyjnej za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.
 10. W przypadku wydania pozwolenia czasowego dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek oraz opłaty ewidencyjnej za wydanie pozwolenia czasowego
 11. Przy odbiorze wtórnika dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu przedstawia organowi rejestrującemu kartę pojazdu, jeżeli była wydana, w celu umieszczenia w niej przez organ rejestrujący adnotacji urzędowej o wydanym wtórniku dowodu rejestracyjnego.

Czas realizacji

 1. Niezwłocznie po złożeniu przez właściciela wniosku z wymaganymi dokumentami organ rejestrujący wydaje pozwolenie czasowe na okres 30 dni.
 2. Przed upływem tego okresu należy odebrać dowód rejestracyjny.

Opłaty

Tytuł płatności: Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu nr VIN: ……
Kwoty poszczególnych opłat:

 • opłata za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego – 54 zł
 • opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł
 • opłata za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek – 18,50 zł
 • opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego – 0,50 zł

WTÓRNIK KARTY POJAZDU

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek,
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu,
 3. Oświadczenie właściciela pojazdu o utracie karty pojazdu,
 4. Zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w utraconej karcie pojazdu niezbędne do rejestracji – w przypadku utraty karty pojazdu przed ponowna rejestracja pojazdu,
 5. Dotychczasową kartę pojazdu – w przypadku zniszczenia karty pojazdu,
 6. Aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 7. Dowód osobisty – w przypadku osób fizycznych,
 8. Dowód wniesienia opłaty za wydanie wtórnika karty pojazd oraz opłaty ewidencyjnej za wydanie karty pojazdu,
 9. W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo,
 10. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej
 11. Dowód uiszczenia opłaty.

Czas realizacji

Niezwłocznie po złożeniu przez właściciela wniosku z wymaganymi dokumentami organ zamawia wtórnik karty pojazdu.


Opłaty

Tytuł płatności: Opłata za wydanie wtórnika karty pojazdu nr VIN: ……
Kwota: 75,50 zł (uwzględnia opłatę ewidencyjną w kwocie 0,50 zł)

WTÓRNIK NALEPKI KONTROLNEJ

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek,
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu,
 3. Kartę pojazdu jeżeli była wydana,
 4. Stosowne oświadczenie właściciela pojazdu o utracie lub uszkodzeniu nalepki kontrolnej,
 5. Aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 6. Dowód osobisty (do wglądu),
 7. W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo,
 8. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,
 9. Dowód uiszczenia opłaty.

Czas realizacji

 1. Niezwłocznie po złożeniu przez właściciela wniosku z wymaganymi dokumentami organ zamawia wtórnik nalepki kontrolnej.
 2. Wtórnik nalepki można odebrać przed upływem 14 dni od złożenia wniosku.

Opłaty

Tytuł płatności: Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej pojazdu nr VIN: ……
Kwota: 19 zł (uwzględnia opłatę ewidencyjną 0,50 zł).

WTÓRNIK TABLIC REJESTRACYJNYCH

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek,
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu,
 3. Kartę pojazdu jeżeli była wydana,
 4. Stosowne oświadczenie właściciela o zagubieniu tablic (tablicy) rejestracyjnych,
 5. Aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 6. Dowód osobisty (do wglądu),
 7. W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo,
 8. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej
 9. Dowód uiszczenia opłaty

Czas realizacji

Około 5 dni roboczych


Opłaty

Tytuł płatności: Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych pojazdu nr VIN: ……
Kwoty poszczególnych opłat:

 • opłata za wydanie nalepek legalizacyjnych – 12,50 zł
 • opłata za wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych na samochód – 80 zł
 • opłata za wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej na samochód – 40 zł
 • opłata za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej na przyczepę – 40 zł
 • opłata za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej na motocykl – 40 zł
 • opłata za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej na ciągnik rolniczy – 40 zł
 • opłata za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej na motorower – 30 zł
 • opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych – 0,50 zł

Płatność:

 1. Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 90 8774 0000 0016 1655 2000 0010,
 2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).  Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na konto Urzędu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem:
  27 1020 1332 0000 110 200 37 55 35,
 3. Dokonanie płatności jest możliwe kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana.

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wydział Komunikacji i Dróg

ul. Ludowa 15A

18-200 Wysokie Mazowieckie

Kontakt telefoniczny z Urzędem

tel.: 86 477 02 00, 86 275 24 17, wew. 36, 52

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organu w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.)
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie