Podstawowe informacje

Wymiany dowodu rejestracyjnego dokonuje na wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący, w którym pojazd jest zarejestrowany.

Kogo dotyczy

Właściciela zarejestrowanego pojazdu


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu.
 3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana
 4. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane.
 5. Dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych.
 6. Aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 7. W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo.
 8. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.
 9. Dowód uiszczenia opłaty.

Uwaga!

Od dnia 4 grudnia 2020 r. nie ma obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym  nie ma rubryki przeznaczonej  do wpisania  terminu następnego badania technicznego pojazdu.

Czas realizacji

 1. Niezwłocznie po złożeniu przez właściciela wniosku z wymaganymi dokumentami organ rejestrujący zamawia nowy dowód rejestracyjny.
 2. Dowód rejestracyjny można odebrać przed upływem 30 dni od złożenia wniosku.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu nr VIN: ……
  Kwoty poszczególnych opłat:
 • opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego: 54,00 zł
 • opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego: 0,50 zł
 • opłata za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek: 18,50 zł
 • opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego: 0,50 zł
 1. Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 90 8774 0000 0016 1655 2000 0010,
 2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na konto Urzędu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem:
  27 1020 1332 0000 110 200 37 55 35,
 3. Dokonanie płatności jest możliwe kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana.

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wydział Komunikacji i Dróg

ul. Ludowa 15A

18-200 Wysokie Mazowieckie

Kontakt telefoniczny z Urzędem

tel.: 86 477 02 00, 86 275 24 17, wew. 36, 52

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.)
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie