Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Powiat Wysokomazowiecki przystępuje do kolejnej edycji resortowego Programu Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Na realizację zadania Powiat Wysokomazowiecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 519 996,00 zł, co stanowi ogólną wartość Programu.

Działania związane z realizacją Programu będzie podejmowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wysokiem Mazowieckiem.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniem do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług asystencji osobistej, które będą dostosowane do potrzeb uczestnika, mieszkającego na terenie danej gminy/powiatu.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc, nadrzędnym celem asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

W związku z realizacją zadania, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór dla mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego do wzięcia udziału
w Programie: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością
w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymania higieny osobistej,
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 3. wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 4. wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie:

 1. Karty zgłoszenia do Programu, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu, do karty należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych,
 2. Karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu, stanowiącej załącznik nr 8 do Programu,
 3. Oświadczeń uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika Programu, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu,
 4. Klauzuli informacyjnej RODO, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu (obowiązek informacyjny w związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024),
 5. Klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, stanowiącej załącznik nr 15 do Programu.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 30.01.2024 r. w następujący sposób:

 • w placówce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem,
 •  można również wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Mickiewicza 1
18-200 Wysokie Mazowieckie

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kryteriów formalnych, czyli poprawne wypełnienie i złożenie Karty zgłoszenia do Programu w terminie wskazanym przez Realizatora (wraz z kopią orzeczenia), a także potrzeby uczestnika Programu wynikające ze złożonych dokumentów.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 35 osób, w tym:

 • 27 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 8 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

W pierwszej kolejności będą uwzględnione potrzeby:

 1. osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich (nie pozostające w związku małżeńskim, nie posiadające wstępnych ani zstępnych oraz nie zamieszkujące z osobami spokrewnionymi lub niespokrewnionymi);
 4. osób, które nie korzystają z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usług obejmujących analogiczne wsparcie do tego, o którym mowa w części IV ust. 8 Programu, finansowane z innych źródeł;
 5. osób, na które nie pobierane jest świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki;
 6. osób, które nie korzystają z usług środowiskowych domów samopomocy;
 7. osób, które nie uczęszczają na warsztaty terapii zajęciowej;
 8. osób, które nie są zatrudnione w zakładzie aktywności zawodowej.

Każda Karta zgłoszenia do Programu wraz z Kartą zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu stanowiącymi załączniki Nr 7 i 8 do Programu będzie rozpatrywana indywidualnie pod kątem stopnia niepełnosprawności, samodzielności osoby, możliwości pomocy ze strony rodziny/instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia asystenta i osiągnięcia celu Programu.

Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są w placówce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul. Mickiewicza 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

Prosimy o kontakt telefoniczny (86 306 72 08 lub 502 153 040) w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę zgłoszeniową.

UWAGA!

Osoba niepełnosprawna lub jej opiekun prawny może samodzielnie wskazać asystenta w Karcie zgłoszenia, który będzie świadczył na jej rzecz usługi, z wyłączeniem osób będących członkami rodziny (wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostająca we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem).

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje Powiat.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie