Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wysokiem Mazowieckiem za 2022 rok.
 8. Zapoznanie się z informacją o umowach zawartych na 2023 rok pomiędzy Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 9. Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem o wydzierżawieniu nieruchomości i mienia ruchomego o wartości brutto powyżej 10.000,00 zł za 2022 rok.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok w powiecie wysokomazowieckim.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.
 12. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2022 rok.
 13. Informacja przedstawicieli powiatu wysokomazowieckiego delegowanych do instytucji i rad społecznych z działalności w imieniu organów delegowanych.
 14. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,

b)      rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1000 Lecia 15 oraz likwidacji wchodzących w jego skład Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr I w Wysokiem Mazowieckiem i Szkoły Policealnej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem,

c)      uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwieszenie działalności leczniczej,

d)     rozpatrzenia petycji,

e)      zmian w budżecie powiatu na 2023 rok. 

f)       zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2023-2028,

g)      wyrażenia zgody na zakup środków trwałych

h)      wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 10 000,00 złotych stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

i)        zatwierdzenia Zmiany Nr 2 – korekty do Planu Finansowego, w tym Planu Inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2022 rok.

 1. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad.
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie