Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku
informuje, że rozpoczęła się XXX Jubileuszowa edycja Konkursu „W rolnictwie można
pracować bezpieczniej”.

Konkurs adresowany jest do dziennikarzy i innych osób publikujących w środkach
masowego przekazu (prasa, internet, radio, TV). Warunkiem udziału w Konkursie jest
opublikowanie w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. i przesłanie do 15 stycznia
2025 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora, co najmniej jednej
publikacji spełniającej wymogi Regulaminu, który dostępny jest na stronie www.gov.pl/krus.

Celem Konkursu jest oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników
i ich rodzin przez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy,
zawartych m.in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwie rolnym” oraz w „Wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych,
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom
poniżej 16 lat”. Tegoroczna edycja ma na celu popularyzowanie sposobów zapobiegania
wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie