Spis treści

 1. Właściwość miejscowa
 2. Efekt załatwienia sprawy
 3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 4. Warunek wszczęcia sprawy
 5. Czas załatwiania
 6. Tryb odwoławczy
 7. Podstawa prawna

Opis procedury

       W celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (udostępniony poniżej), w urzędzie właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i opłaty. 

       Właściciel pojazdu może złożyć drogą elektroniczną wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu wraz z wymaganymi zeskanowanymi dokumentami. Wniosek opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym należy przekazać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej tut. urzędu. Po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego droga elektroniczną wniosku organ wzywa właściciela pojazdu droga elektroniczna do przekazania oryginałów wymaganych dokumentów.  

       W przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów do wniosku należy dołączyć:

 •  zaświadczenie o demontażu pojazdu o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów, lub równoznaczny dokument wydany w innym państwie;
 • dowód rejestracyjny;
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 • tablice (tablicę) rejestracyjne;
 •  dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu);
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej (wydanie decyzji). 

       W przypadku kradzieży pojazdu do wniosku należy dołączyć: 

 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ;
 • stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań;
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu);
 • dowód rejestracyjny;
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej (wydanie decyzji). 

       W przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą;
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu);
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej (wydanie decyzji). 

       W przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą;
 • dowód rejestracyjny;
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 • tablice (tablicę) rejestracyjne;
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu);
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej (wydanie decyzji). 

       W przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach;
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu);
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej (wydanie decyzji). 

        W przypadku przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów, lub równoznaczny dokument wydany w innym państwie;
 • dowód rejestracyjny;
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 • tablice (tablicę) rejestracyjne;
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu);
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej (wydanie decyzji). 

       W celu wyrejestrowania pojazdu czasowo wycofanego z ruchu do wniosku o jego wyrejestrowanie zamiast dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu dołącza decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

       W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana lub tablic (tablicy) rejestracyjnych właściciel składa stosowne oświadczenie.

       Przy składaniu wniosku o wyrejestrowanie należy okazać dowód osobisty, w przypadku firm dodatkowo KRS. 

       W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (za złożenie dokumentu pełnomocnictwa i poświadczenie zgodności kopii). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

       Jeżeli z wnioskiem o wyrejestrowanie występuje nabywca dodatkowo powinien przedłożyć dowód własności na pojazd. 

       Właściciel ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu od dnia zarejestrowania pojazdu do dnia jego wyrejestrowania. 

       W przypadku nieprzedłożenia przez właściciela pojazdu zaświadczenia o demontażu pojazdu, organ rejestrujący po upływie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia od przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu.

Właściwość miejscowa

Organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

Efekt załatwienia sprawy

Otrzymanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.

Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Starostwo  Powiatowe  w  Wysokiem Mazowieckiem,  Wydział   Komunikacji  i Dróg

ul. Ludowa 15A,  pokój  nr  4,5,  tel. 85 477 02 00 wew. 36, 52 , fax:  86 275 31 53

Godziny pracy:

Poniedziałek  8.00 -16.00,  Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

 • osobiście

Czas załatwiania

Niezwłocznie po złożeniu przez właściciela wniosku o wyrejestrowanie pojazdu z dołączonymi niezbędnymi dokumentami organ wydaje decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu.

Opłaty

Opłatę należy uiścić w momencie składania wniosku o wydanie dokumentu,  w kasie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem  lub na konto:

Nr. Rachunku : 90 8774 0000 0016 1655 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem

 (na dowodzie wpłaty należy wpisać numer VIN pojazdu)

Opłata obliczana indywidualnie w zależności od masy własnej pojazdu, w przypadku wyrejestrowania pojazdu z powodu trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu. Opłata ustalona jest wg. wzoru zamieszczonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności /Dz. U. Nr 44, poz. 419 z późn. zm./;

OPŁATA SKARBOWA

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem lub na konto Urzędu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem:

BANK PEKAO BP:  27 1020 1332 0000 110 200 37 55 35

Urząd Miejski w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15 , 18-200 Wysokie Mazowieckie

(na dowodzie wpłaty należy określić przedmiot opłaty skarbowej oraz numer VIN pojazdu)

 • wydanie decyzji: 10.00 PLN
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17.00 PLN
 • poświadczenie zgodności kopii -od każdej strony: 5.00 PLN

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Starosty Wysokomazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Akty prawne dotyczące sprawy

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. –Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm./;rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów /Dz. U. z 2014r., poz. 1522 z późn. zm./;rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach /Dz. U. z 2014r., poz. 1727 z późn. zm./;ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji /Dz. U. z 2013r., poz. 1162/.rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności /Dz. U. Nr 44, poz. 419 z późn. zm./;ustawa z dnia 16 listopada 2006r. – o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm./.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie