Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327, poz. 1812) w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/309/2022 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku, Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych powiatu wysokomazowieckiego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. 

Szczegóły oraz niezbędna dokumentacja znajduje się na stronie BIP urzędu w zakładce Konkursy na realizację zadań publicznych w 2023 roku.  

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie