Nazwa zadania:

Prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego
pw. Św. Bartłomieja Ap. w Kuleszach Kościelnych

Wartość dofinansowania w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków: 558 600,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 571 950,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania uwzględnia przede wszystkim roboty związane
z modernizacją elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja Ap. w Kuleszach Kościelnych:

  1. Elewacja – oczyszczenie istniejących tynków, napraw pęknięć, odgrzybianie
    i impregnacja, wykonanie nowych tynków renowacyjnych – docelowych lub
    w przypadku dobrych fragmentów istniejącego tynku uzupełnienie;
  2. Malowanie – gruntowanie, wykonanie dwukrotne powłoki malarskiej na bazie wapna gaszonego, spoinowanie murów z kamienia, oczyszczenie, impregnacja lub hydrofobizacja elementów kamiennych;
  3. Renowacja drzwi wejściowych do kościoła.

Zadanie zrealizowane zostanie w formie udzielenia przez Powiat dotacji, o której mowa
w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Data udzielenia Promesy do realizacji zadania: 06.02.2024 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie