Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B w lok. 1+391 – 4+250


Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – 2 750 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji – 7 004 060,83 zł
Długość odcinka: 2,859 km


Zakres prac obejmuje:
 wycinkę drzew i krzewów,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30,
 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 8 cm,
 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
 ułożenie przepustów pod koroną drogi,
 ułożenie rowu krytego z rur PP o średnicy 300 mm,
 ułożenie przepustów z rur PEHD o średnicy 400mm pod zjazdami,
 wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm,
 wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa gr. 20cm,
 wykonanie zjazdów publicznych z betonu asfaltowego gr. 4+8 cm,
 wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,
 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 ustawienie barier ochronnych stalowych,
 ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie