Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Kościelne – Dąbrowa Wielka


Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 549 830,69 zł
Całkowita wartość inwestycji – 5 177 081,31 zł
Długość odcinka: 3,300 km


Zakres prac obejmuje:
 wycinkę drzew i krzewów,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem gr. 25 cm,
 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 8 cm,
 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm,
 ułożenie przepustów pod koroną drogi,
 ułożenie przepustów z rur spiralnie karbowanych pod zjazdami,
 wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm,
 wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa gr. 20cm,
 wykonanie zjazdów publicznych z betonu asfaltowego gr. 4+8 cm,
 wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,
 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 ustawienie barier ochronnych stalowych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie