Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B ul. Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 3 398 916,27 zł
Całkowita wartość inwestycji – 5 339 138,22 zł
Długość odcinka: 0,521 km


Zakres prac obejmuje:
 rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników, jezdni, zjazdów, infrastruktury technicznej, ogrodzeń oraz innych elementów zagospodarowania pasa drogowego,
 wycinkę istniejących drzew i krzewów,
 wykonanie nawierzchni ul. Ludowej oraz ul. Białostockiej,
 budowę skrzyżowania typu małe rondo,
 przebudowę istniejących dróg publicznych w zakresie wlotów skrzyżowań,
 budowę chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych – budowę miejsc postojowych,
 budowę i przebudowę zjazdów do posesji,
 budowę sieci oświetlenia ulicznego,
 budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
 wycinkę drzew i krzewów,
 przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej,
 wykonanie elementów bezpieczeństwa stałej organizacji ruchu,
 odtworzenie istniejących ogrodzeń,
 budowę aktywnych przejść dla pieszych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie