Dofinansowano z rezerwy celowej budżetu państwa

Remont drogi powiatowej Nr 2065B w miejscowości Jabłoń Spały w km 12+170 – 12+780

Wartość dofinansowania w ramach środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 778 382,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 972 977,66 zł

Długość odcinka: 0,610 km

Zakres prac obejmuje:

 • karczowanie drzew,
 • roboty rozbiórkowe,
 • wykonanie przepustów z rur stalowych o średnicy 40 cm z obrukowaniem,
 • wykonanie przepustów z rur stalowych o średnicy 50 cm z obrukowaniem,
 • wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego,
 • wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej,
 • wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej,
 • umocnienie dna rowu korytkami żelbetowymi na podsypce cementowo – piaskowej,
 • ułożenie przepustów PCV o śr. 40cm na zjazdach gospodarczych,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm na zjazdach gospodarczych,
 • wykonanie nawierzchni żwirowej gr. 16 cm na zjazdach gospodarczych,
 • ustawienie oznakowania pionowego oraz stalowych barier ochronnych.
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie